ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ประชุมสรุปการให้คะแนนแต่ละมาตรฐาน การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปี 2563 ตามแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2562 สำหรับสถานศึกษาขึ้นตรงในสังกัดสำนักงาน กศน.

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นางอัญชรา หวังวีระ ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการ และนักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา ประชุมสรุปการให้คะแนนแต่ละมาตรฐาน การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปี 2563 ตามแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2562 สำหรับสถานศึกษาขึ้นตรงในสังกัดสำนักงาน กศน.

Read more