ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

1. ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ค่ายวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เป็นค่ายวิทยาศาสตร์ ที่เรียนรู้ไปกับฐานการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย อาทิเช่น ฐานดาราศาสตร์ ฐานวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ฐานพลังงานทดแทน ฐานบทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ฐานเศรษฐกิจพอเพียง ฐานพระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย ฐานธรรมชาติศึกษา

2. ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
(บูรณาการสะเต็มศึกษา)

ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์สะเต็มศึกษา เป็นค่ายที่เรียนรู้กับฐานการเรียนรู้ที่หลากหลายพร้อมกับกิจกรรมสะเต็มศึกษา โดยมีการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ อาทิเช่น ฐานดาราศาสตร์ ฐานวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ฐานพลังงานทดแทน ฐานบทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ฐานเศรษฐกิจพอเพียง ฐานพระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย ฐานธรรมชาติศึกษา กิจกรรมสะเต็มศึกษา ได้แก่ หอคอยหลอดกาแฟ ศรลมชวนคิดชี้ทิศบอกทาง เลี้ยงขนฟูให้ดูดี รถแข่งพลังลูกโป่ง แล่นให้ไกลไปให้ถึง กังหันลมซุปเปอร์แมน เครื่องร่อน paper gun เรือพลังงานไฟฟ้า ลำบากแค่ไหนกลไกลช่วยได้ เป็นต้น

3. ค่ายสะเต็มศึกษา

ค่ายสะเต็มศึกษา เป็นค่ายที่เรียนรู้กับกิจกรรมสะเต็มศึกษา โดยสามารถเลือกให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายทุกช่วยวัย เช่น หอคอยหลอดกาแฟ ศรลมชวนคิดชี้ทิศบอกทาง เลี้ยงขนฟูให้ดูดี รถแข่งพลังลูกโป่ง แล่นให้ไกลไปให้ถึง กังหันลมซุปเปอร์แมน เครื่องร่อน paper gun เรือพลังงานไฟฟ้า ลำบากแค่ไหนกลไกลช่วยได้ เป็นต้น

4. ค่ายวิทยาศาสตร์เชิงประวัติศาสตร์

ค่ายวิทยาศาสตร์เชิงประวัติศาสตร์ ศึกษาเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา เรียนรู้กับประวัติศาสตร์อย่างเพลิดเพลินและได้ความรู้ สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ไทย และสามารถชมการแสดงแสงสีเสียงในงานมรดกโลกในช่วงเดือนธันวาคม ของทุกปี

5. ค่ายวิทยาศาสตร์เชิงสิ่งแวดล้อม

ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ชื่นชมกับนิทรรศการที่สร้างบรรยากาศในการสำนึกจิตสาธารณะ ถึงผลกระทบที่ทำให้สิ่งแวดล้อมเกิดความเสื่อมโทรม ณ ศูนย์เรียนรู้ตันแลนด์ ดินแดนแห่งความสมดุล