ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา นำคณะครูและนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนปัณณวิชญ์ อำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าชมนิทรรศการ

วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563 นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายสมชาย แก้วเขียว และคณะ นำครูและนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนปัณณวิชญ์ อำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าชมนิทรรศการฐานการเรียนรู้ ฐานพลังงาน ฐานพระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย ฐานวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ฐานดาราศาสตร์และอวกาศ และฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับบุคลากร ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ณ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียใช้) อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2563 นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยาแ และคณะ ศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับบุคลากร ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ภาคกลาง ครั้งที่ 5 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2563 นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา และคณะ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ภาคกลาง ครั้งที่ 5

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการวิทยาศาสตร์สัญจรสู่สถานศึกษาในเขตพื้นที่บริการ ร่วมกับกศน.อำเภอเมืองอ่างทอง ให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเชิงหวาย(ประชารัฐอุทิศ) อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563 นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายสมชาย แก้วเขียว และคณะ จัดโครงการวิทยาศาสตร์สัญจรสู่สถานศึกษาในเขตพื้นที่บริการ ร่วมกับกศน.อำเภอเมืองอ่างทอง ให้กับคณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนวัดเชิงหวาย(ประชารัฐอุทิศ) อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้รถวิทยาศาสตร์มหัศจรรย์ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน การบรรยาย(Starry Night) และ STEM จรวดขวดน้ำ

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่าย พัฒนาพลัง Strong สู่วัยเก๋า ๔.๐ และประชุมสรุปผลการดำเนินงานไตรมาส ๑ ประจำปี ๒๕๖๓

ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา และนายอานนท์ ดิษฐ์จาด ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่าย พัฒนาพลัง Strong สู่วัยเก๋า ๔.๐ และประชุมสรุปผลการดำเนินงานไตรมาส ๑ ประจำปี ๒๕๖๓

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา รุ่นที่ 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 15 มกราคม 2563 นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวขวัญกมล แก้วคง และคณะ จัดค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา รุ่นที่ 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายบุญเลิศ โตสมบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีปิด

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา รุ่นที่ 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 14 มกราคม 2563 นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวขวัญกมล แก้วคง และคณะ จัดค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา รุ่นที่ 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายบุญเลิศ โตสมบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563 ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 13 มกราคม 2563 นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางอัญชรา หวังวีระ ครูชำนาญการพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563 ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมกำหนดประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลนและมีความจำเป็นต่อการจัดการศึกษาของสำนักงาน กศน. เพื่อใช้ในการคัดเลือกและสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู

วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา และนายอานนท์ ดิษฐ์จาด ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมกำหนดประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลนและมีความจำเป็นต่อการจัดการศึกษาของสำนักงาน กศน. เพื่อใช้ในการคัดเลือกและสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน. ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ บริเวณกระทรวงศึกษาธิการ

ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา และคณะ ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

Read more