ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา รับมอบโล่เกียรติคุณ เพื่อเป็นเกียรติที่ให้การสนับสนุนร่วมจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เนื่องในโอกาสวันวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ครั้งที่ 10 ปี 2562 ณ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จํากัด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา รับมอบโล่เกียรติคุณ จากบริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นเกียรติที่ให้การสนับสนุนร่วมจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เนื่องในโอกาสวันวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ครั้งที่ 10 ปี 2562

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15 (Science Film) ให้กับกลุ่มโรงเรียน CSR ของบริษัทนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคอยุธยา จำกัด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวขวัญกมล แก้วคง และคณะ จัดฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15 (Science Film) ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 กลุ่มนักเรียนโรงเรียน CSR ของบริษัทนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคอยุธยา จำกัด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และช่วยกระตุ้นการตระหนักถึงประเด็นปัญหาทางวิทยาศาสตร์ร่วมสมัย เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันผ่านทางภาพยนตร์นานาชาติ

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการวิทยาศาสตร์สัญจรสู่สถานศึกษาในเขตพื้นที่บริการให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดข่อย อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายสมชาย แก้วเขียว และคณะ จัดโครงการวิทยาศาสตร์สัญจรสู่สถานศึกษา ในเขตพื้นที่บริการให้กับคณะครูและนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนวัดข่อย อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้รถวิทยาศาสตร์มหัศจรรย์ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน โลกใต้เลนส์ จรวดขวดน้ำ (แรงและการเคลื่อนที่) และโดมท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ ในภาคค่ำจัดกิจกรรมบรรยายดาว (Starry Night) และตั้งกล้องดูดาวบนท้องฟ้าจริง

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ออกเคลื่อนที่จัดฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15 (Science Film) ให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดข่อย อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 12 ธันวาคม พ.

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ออกเคลื่อนที่จัดฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15 (Science Film) ให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรียุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวขวัญอิสรา ทองโคตร และคณะ ออกเคลื่อนที่ จัดฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15 (Science Film) ให้กับคณะครู และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรียุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 12/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานประชุมประจำประเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 12/2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ฯ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด โดยให้ผู้ที่รับผิดชอบจัดกิจกรรมประสานงาน วางแผนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 และแจ้งนโยบายของ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดกิจกรรม วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อส่งเสริมความรักและสานสัมพันธ์ในครอบครัว

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม 5ส. “จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรม 5ส. “จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ร่วมกันเก็บใบลานและกวาดใบไม้ บริเวณภายในศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้บริเวณสถานศึกษามีความสะอาดพร้อมให้บริการแก่ผู้รับบริการ

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 06.30 น. นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ข้าราชการและพนักงานราชการ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ออกเคลื่อนที่จัดฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15 (Science Film) ให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนยอแซฟอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวขวัญอิสรา ทองโคตร และคณะ ออกเคลื่อนที่จัดฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15 (Science Film) ให้กับคณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนยอแซฟอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และช่วยกระตุ้นการตระหนักถึงประเด็นปัญหาทางวิทยาศาสตร์ร่วมสมัย เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันผ่านทางภาพยนตร์นานาชาติ

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ออกเคลื่อนที่จัดฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15 (Science Film) ให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเอกอโยธยา อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวขวัญอิสรา ทองโคตร และคณะ ออกเคลื่อนที่จัดฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15 (Science Film) ให้กับคณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนเอกอโยธยา อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และช่วยกระตุ้นการตระหนักถึงประเด็นปัญหาทางวิทยาศาสตร์ร่วมสมัย เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันผ่านทางภาพยนตร์นานาชาติ

Read more