บุคลากร

นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

นางราตรี ศรีอนันต์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางอัญชรา หวังวีระ
ครูชำนาญการพิเศษ
น.ส. ขวัญกมล แก้วคง
ครูชำนาญการ

น.ส.ขวัญอิสรา ทองโครต
ครูผู้ช่วย
นางเสาวนีย์ เสระพล
ครูผู้ช่วย

นายสมชาย แก้วเขียว
พนักงานนำชมระดับ ส.2 /หัวหน้า

นางสาวศิริวรรณ ศิริทรัพย์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางประพัฒสร พันธุ์ธนโสภณ
นักวิชาการพัสดุ
นายอานนท์ ดิษฐ์จาด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวกมลชนก ตะสาริกา
เจ้าพนักงานธุรการ

นายอนุกูล เมฆสุทัศน์
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา
นางสาวพิศสมัย คล้ายอุบล
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา
นางสาวปรางค์แก้ว แหลมสุข
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา

นายชนินทร์ ศรีพิทักษ์
พนักงานขับรถ

นางสาวบุษรินทร์ ภูสง่า
พนักงานบริการ

นายประสงค์ ประสพเนตร์
คนสวน