ทำเนียบผู้บริหาร กศน.

ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
เลขาธิการ กศน.

นางสาววิเลขา ลีสุวรรณ์
รองเลขาธิการ กศน.
นายนรา เหล่าวิชยา
รองเลขาธิการ กศน.
นายณัฐพงษ์ นวลมาก
รองเลขาธิการ กศน.

นายสราวุธ กองสุทธิ์ใจ
ผู้เชียวชาญด้านเผยแพร่ทางการศึกษา
นางญาณิศา สุขอุดม
ผู้เชี่ยวด้านเผยแพร่ทางการศึกษา
นายชัยพัฒน์ พันธุ์วัฒนสกุล
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาหลักสูตร
นางสุรีวัลย์ ลิ้มพิพัฒนกุล
ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน